سبد خرید

بالک مشبک

Product Publisher: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)دسته:
Availability: 5 In stock

۶۳۰,۰۰۰ ریال

پیشگفتار

تار یخچه توســعه دانــش و تکنولوژی، در برگیرنده نمونه هایی اســت که نتیجه تجســم ایدهـ هـای علمی با گذشــت زمان بوده اند. تجســم این ایده ها در ســطوح و زمینه های جدید، به منظور حل مسائل نو میباشد. این مسئله ممکن است در مورد بالکهای مشبک درست باشد. هرچند ما هنوز درابتدای راه توسعه طرحهای آیرودینامیکی پیشنهاد شدهی هواپیماها با بالکهای مشــبک هســتیم، اما بزودی میبایســت شاهد ارائهی سیســتمهای حمل و نقل تشکیل شده از طرحهای متعدد در ابعاد محدود باشیم.

در گزارشی از نتیجهی برخی از این طرحها، ن. ای. ژوکوفسکی 1در «اصول تئوری هوانوردی»  مینویسد: «در گذشته، ساخت طرحهای مشبک جهت دستیابی به نیرو ی لیفت مناسب انتظار میرفت».

ژوکوفســکی بــا همراهی ســایر دانشــمندان، مطالعــهی تئــوری و عملی ایــن سیســتم را انجام دادهانــد. در ســال ،1۹11س. آ. چاپلیگیــن ،2مقالــه ی «تئــوری بالکهــای مشــبک» بــرای شبکه هایی با طول نامحدود را تالیف نمود که اولین بار در «مجموعهی ر یاضیات» (شماره XXIXســال )1۹14منتشــر شــد. بعدها سیســتمهای حمل و نقل چند صفحهای(پلیپلان)3 مرتبط با نوع دو صفحهای همانند نســل اولیهی بالکهای هواپیمایی گســترش پیدا کردند.

در ادامــه سیســتمهای چنــد صفحــهای در کنــار سیســتمهای دو صفحــهای، رشــد یافتنــد و همچنیــن بــا افزایــش ســرعت پــرواز، توجــه بــر مطالعــه و کاربــرد بالکهای تــک صفحهای (مونوپلان) 4معطوف شد.

در اواخــر دهــه 4۰میلادی، کارهایــی در زمینهی آیرودینامیک بالکهای مشــبک تاشــو در ســرعتهای مــادون صوت 5بــا در نظر گرفتــن قابلیت کارایــی آنها در اژدرها صــورت گرفت. نتایج مثبت این کار، بعدها اســاس و پایهی تحقیقات بالکهای مشــبک شــد که در ســال 1۹55تحت نظر پروفســور س. م. بلوتزرکوفســکی ،6بــه نتایج علمی مهمــی منجر_گردید. این نتایج شــامل مطالعات تجربی و تئوری گسترده در مورد آیرودینامیک، سازه، استحکام، وزن و تکنولوژی تولید بالکهای مشبک میباشد.

نتیجهی ایــن بررســیها و تحقیقات، توســعهی روشهــای تئــوری محاســبات_آیرودینامیکی بالکهــای مشــبک در ســرعت_های مختلف(مادون صوت، معــادل صوت یا ترانســونیک و مافوق صوت) بود. با انجام مطالعات آزمایشگاهی سیستماتیک این مشخصهها، روشهای محاســبه جهــت تعییــن مشــخصههای آیرودینامیکــی آرایشهای بالکهای مشــبک توســعه یافتنــد (س.م. بلوتزرکوفســکی، و.س. دمینــدوف، ل.آ. آدنووال، یو.ز. ســفین، و. آ. شــیتوف، ل.ن. کراچنکو و ب.ای. اولیانوف.)

بالکهــای مشــبک نوع جدیدی از ســطوح کنترلی و پایدارکنندهها هســتند کــه مزیت هایی نسبت به بالکهای تک صفحهای متدوال قبلی دارند ســطح بالکهای مشــبک از پروفیلهایی تشــکیل شــده اســت که میتوانــد جریــان آرام را تا زاو یهی حملهی 4۰الی 5۰درجه تامین کند. در ســرعتهای مافوق صوت، سطوح شبکه را میتــوان به اندازهی کافی نزدیــک به یکدیگر قرار داد، بدون آنکه اثر متقابلی رو ی هم داشــته باشــند. مساحت مجموع شبکههای بالکها افزایش مییابد و این در حالی است که حجم آنها به حداقل میرســد. بنابراین نیرو ی لیفت بالکهای مشــبک در مقایسه با نیرو ی لیفت بالک تک صفحهای در یک حجم یکســان، چندین برابــر خواهد بود: در M=4نیرو ی لیفت شبکه ها حدود 3برابر نیروی لیفت بالکهای تک صفحهای مشابه است.

سهولت تاشــوندگی یکی از ویژگیهای بالکهای مشبک است. این تجهیزات را میتوان در طول بدنهی هواپیما (یا ســایر وسایل پرنده) اضافه نمود بدون آنکه ابعاد کلی وسیله افزایش یابد. میتوان تحت تاثیر نیروی آیرودینامیکی،ابعاد بالکها را کنترل کرد.

انتخــاب صحیــح گام نســبی بالــک مشــبک میتوانــد توســط قانــون تغییــرات ضریــب α در محــدوده گســتردهای از اعــداد مــاخ ( )Mاعمــال گــردد. در مــاخ هــای پاییــن، نیــروی عکس العمل بین صفحات، c αyرا تا مقداری که در ماخ های بالاتر بدســت میآید کاهش میدهد؛ در نتیجه میتوان به صورت تجربی در تمامی محدودههای سرعت به مقادیر ثابت این کمیتها دســت یافت. این خاصیــت بویژه در حرکت مرکز جرم بدنهی وســیلهی پرنده اهمیت پیدا میکند. دستیابی به چنین اثری در بالکهای تک صفحهای امکان ندارد.

داشــتن وتــر 7کوچک در بالکهای مشــبک باعث میشــود که گشــتاور لــولا در مــوارد کاربرد آنهــا در ســطوح کنتــرل، آنچنــان قابل توجــه نباشــد. به همیــن دلیــل، نیازمند تــوان پایین در مکانیزمهای فرمان خواهد بود.

اســتال در صفحــات بالکهــای مشــبک در زاویههــای بزرگتــری نســبت بــه بالکهــای تــک صفحــهای اتفــاق میافتد و همین امــر کاربرد آنهــا را در محدودهی گســترده ای از زاویه ها را ممکن میسازد.

بــا این حال، برخــی از مزایای آیرودینامیکــی برای اجرای بالکهای مشــبک در عمل حاصل نمیشود که مربوط به بررسی و مطالعهی تکنولوژیهای ساخت، استحکام و وزن آنهاست.تحلیلهــا نشــان میدهنــد کــه ویژگــی اصلــی بالکهــای مشــبک، بعنــوان ســازه ی حامــل (باربــری،) اساســا از بالــک تــک صفحــهای متــداول الهــام میگیــرد که بــه صــورت منطقی و معقول، مولفههای نیروی بالک توزیع میشوند، که حداکثر سختی( ۹صلبیت) سازهی پرنده

همزمان با حداکثر اثر بارهای آیرودینامیکی حاصل میگردد. مزیت بزرگ این نوع آرایش بالک اینست که منجر به افزایش قابل توجه وزن نمی شود. در نتیجــه، تحلیــل خاصیــت اســتحکام و صلبیــت سیســتمهای چنــد صفحــهای، توســط پروفوســور آ.ای. تولنف انجام شده اســت که راهکارهای کلی برای انتخاب معقول سازهی بالکهای مشــبک را تعیین کرده اســت. در ادامهی آنها، برخی از طرحهای نوین ســازههای بالکهای مشبک را معرفی نمودهاند: توسط ابعاد متغیر گام، سلولهای مورب و استوانه ای، صفحات توخالی و غیره.

در فراینــد بررســی آیرودینامیکی و مشــخصات کلی بالکهای مشــبک، آنچه کــه در قابلیت منطقــی ســاخت مربوط بــه پارامترهــای هندســی و مواد ســازه قابــل توجه اســت، بحث وزن ســازه تحت نیروی لیفت تنظیم شــده در مقایســه با طرحهای بالک تک صفحه ای شناخته شــده میباشــد. نکتــهی مهم دیگــر، انتخــاب مواد ســازه جهت ســاخت بالکهای مشــبک

اســت. بنابراین به موازات بررســی آیرودینامیکی، مطالعه ی پیچیده ی تجربی و تئوری سازه، استحکام و وزن در کنار انتخاب مواد مناسب سازه برای شرایط عملکردی بالک و تکنولوژی ساخت آنها، انجام شده است (پروفسور و. پ. فرولف.)

اهمیــت اصلی پیشــرفت در ایــن زمینه، ســاخت بالکهــای در ابعــاد مختلــف و کارآمد در برابر گرمایش آیرودینامیکی اســت. با در نظر گرفتن شــرایط متغیر واقعی و تولید مورد نیاز در ایــن روند، با یافتن شــکلهای جایگزین ســازه، ویژگی مواد انتخاب شــده ســازهی لیفتزادر محدودهی گستردهی دمایی و تکنولوژیهای ساخت بالکهای مشبک کاهش مییابد.

نتیجــه کلــی کــه در اینجا بدســت میآید شــامل تعیین خصوصیــات و مزایــای بالکهای مشــبک، روشهای عملی محاســبه و ســاخت آنها، مشــکلات ســاخت و عدم امــکان تغییر بالکهای تک صفحهای متدوال است. این مطالعات به طور گسترده انجام شده و در متون فنی آمده است.

ایــن کتاب در بــر گیرندهی ا کثر مفاهیم تئوری بــوده و من با کمال اشــتیاق، مطالعهی آنرا به خوانندگان، محققین نظری و کاربردی توصیه میکنم.

آ.د. نادیرادز

موجود در انبار

Quantity :

دانلود 19 صفحه اول کتاب  (فایل PDF)

وزن 600 g
ناشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

Loading...
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟