اطلاعات پنهان (جلد دوم)
0
( از 0 امتیاز )
اشتراک گزاری
موجود

اطلاعات پنهان (جلد دوم)

تولید کننده :

پيشگفتار

اطلاعات، تاریخ و سياست

آلیس: من نمیتونم قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته آن را پیش بینی کنم.

ملکه: تقصیر حافظه ضعیف ماست که فقط چیزهای قبلی را به یاد میاریم.

فقط تعداد اندکی از مردم بدون پیشداوری میدانند که سابقه اطلاعات پردازش شـده کشورشان به اوائل قـرن بیسـتم بـاز مـیگـردد. بیشـتر مشـکلات اطلاعـاتی (خـواه بـه پیش بینی حملات غیرمترقبه، سیاسی شدن اطلاعات مربوط شود یا به موضـوعاتی ملـل اخلاقیات و حریم شخصی افراد ربط داشته باشد) بغرنج و پیچیده اند. بـه همـین شکل، بسیاری از راه حل‌های ارائه شده نظراتی هستند که قبلاً آزمایش شده اند. البته فرار از این احساس بسیار مشرک است که توجه بیشتر به عبرتهای علنی گذشته توانسته ما را در احتراز از مشکلات دهه قبلی و تعدیل آنها یاری رساند. درواقع، یکی از سـخت تـرین چالشها در مطالعات اطلاعاتی به پیوند تاریخ اطلاعات به سیاست های جاری مربـوط می شود. سیاست مداران همواره دوست دارند از تهدیـدات جدیـد صـحبت کنند و البتـه برخی از تهدیدات به ویژه تهدیداتی که به جهانی سازی مربوط میشوند ابتکاری هستند.صحبت از پدیده های جدید گاهی اوقات بهانه ای برای نادیده گرفتن اهمیت و درسهـای سالهای اخیر است.

 

حوادث یازدهم سپتامبر به سرعت توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کرد که این حملات فاجعه ای مانند پرل هاربر است. اما درسهـای مهمـی از مطالعـات اطلاعـاتی میتوان آموخت کـه از تحلیلهای دقیق بـه دست آمـده انـد و نشان مـیدهند که سیاست مداران، مـرد و تصمیم سازان خیلی زود حمـلات غافگیر کننده را فراموش می کنند. حتی با رجوعی کوتاه به مطالعات و آثار مربوط به اطلاعات می توانیم دریابیم که جلوگیری از حملات غافلایرکننده در جوامع پیچیـده بسـیار مشکل هستند، این حملات به قول چارلز پرو حوادثی عادی هستند. به علاوه، بررسـی اجمـالی اقدامات اطلاعاتی غربیها در برآورد ذخیـره تسـلیحات کشـتارجمعی کشـورهای خودکامه در جنگ سرد میتوانست به یاد ما بیاورد که اینکار بسیار مشکل و چالش‌زا بوده است و مـا اغلب راه را اشتباه رفته ایم. برآوردهـا و تخمین هـای اطلاعـاتی درخصـوص تسـلیحات کشتارجمعی بیشتر از هر موضوع دیگری تهیه شده است که البته بیشتر آنها با حـدس و گمان همراه بوده است. مایکل هیدن معتقد است اینها اگر حقیقت داشـتند کـه دیگر اطلاعات نبودند.

البته توجه کم به سوابق تاریخی و نظرات مورخان تنها معطوف به سیاست مداران نیست، بلکه خود سازمانهای اطلاعاتی نیز به آن کم توجـه بـوده انـد. حادثه یـازدهم سپتامبر، یا پیش بینی غلط از میزان تسلیحات کشتارجمعی عراق یا حتـی پایـان جنگ سرد عمده ترین شکست اطلاعـاتی نبـوده انـد. درواقع، بـی تـوجهی بـه ظهـور دوبـاره جنگهای نامتعارف (جنگهای شورشی، جنگ سالاران و تروریسـم جدیـد) مهمتـرین شکست است که از قرنها قبل وجود داشته اند. خشونتهای فراملی بازیگران غیردولتی از دهه 1990 ظهور کردند.  پژوهشگرانی مثل بروس هافم، برایان جنکینز این مسئله را در سال 1989 پیش بینی کردند و در دهه 90 به کرات تذکر دادند، ولی سازمانهای اطلاعاتی بی توجهی کردند. آنها درعوض، سالهای اولیه دهه 90 را بر جاسوسی های اقتصادی دولتی معطوف نمودند. شگفت انگیز اینکه، جیمـز وولسـی، رئـیس اطلاعـات دفاعی، در سال 1993 به کنگره اعلام کـرد کـه جاسوسـی اقتصادی داغ تری موضـوع حال حاضر سیاست گذاریهای اطلاعاتی است.

سیاست مداران و کارشناسان اطلاعاتی مانند یکدیگر از صـلح دموکراتیـک و پایـان تاریخ بحث میکردند. آنها متقاعد شده بودنـد کـه بـه دوره جدیـدی وارد شـده انـد و بلافاصله بودجه های اطلاعاتی را حتی تا یک چهارم کاهش دادند. اگر آنها توجهی به آثار بروس هافم و رایان جنکینز  مبذول میداشتند، متوجه می شدند که تروریسـم در حـال بازگشت به گذشته ای بسیار خطرناکتر و خشونت بارتر است. چشم اندازی گسترده تـر بـه تاریخ تروریسم میتوانست مشخص کند که مواجهه با گروههای تروریستی دهه هـای 70 و 80 باعث گمراهی و اشتباه میشود. تاریخ همچنین نشان می دهد کـه تعصـب و کوتـه فکری خطرناک است زیرا نظریات توطئـه دربـاره رقبـا را بـا مهارت های عملیاتی و تاکتیکی ترکیب می سازد و تحلیلگران اطلاعاتی از قدیم از درک آن عاجز بوده اند.

سیاست مداران و تصمیم گیران از درک اطلاعات عاجزاند، اما ما به ارتقای فهم مردم نیز نیازمندیم. هیچ سازمان عمومی نیست که بتواند استانداردهای بالای اطلاعاتی را بـه مرد تفهیم کند. هر نوع حمله غافلگیرکننده الزاماً شکست اطلاعاتی تلقی می گردد.برخی از انحرافات و پیچیدگی هایی که در این جا ذکر می شوند از شکست نیـز بالاترنـد.

یکی از این مسائل که در فاصله حادثه یازدهم سپتامبر و حملـه هـای غـافلگیرانـه قبلی رخ داده است . ظهور مستمر توضیحات همزمـان پارانوئیـدی از حـوادث اطلاعـاتی است. ریچارد هوف اشتاتر در مقاله معروفی حکایتهای همزمان از حادثه برجهای دوقلـو را سـبک و روش پارانوئیـدی نامیـد. امور اطلاعـاتی در کشـورهای خودکامـه و دموکرات بسیار متفاوتند، اما یکی از گرایشاتی که در تمام جوامع وجود دارد این است کـه تمام اقدامات اطلاعاتی را یک توطئه بین المللی فرض میکنند. هوف اشتاتر بـه درسـتی اذعان کرد که این مسئله ناشی از اذهان مسموم نوع نگاهی است کـه دنیـا را در بحران تصور میکند.

اگر فرض کنیم که تاریخ تکرار میشود، پس چه چیزی خلاقانه تغییـر مـیکند؟ از سال 1989 به بعد، نوشت درباره اطلاعات و مسائل جاری اطلاعاتی بسیار آسان شـده است که این موضـوع در تضـاد بـا تصور عمـومی دو دهـه گذشـته است. در میان خوش بینی‌های سالهای اولیه دهه 1990، تأکید زیادی بر شفافی، تنظیم مقـررات و آزادکردن اطلاعات به وجود آمد. گنجینه باارزشی از آرشیوهای جدید کشورهای شـرق اروپا در معرض دید قرار گرفت و بسیاری از سازمان های اطلاعـاتی و سـری کشـورهای اروپایی اقدامات خود را در کتابهای مختلف افشا کردند. درنتیجه، گزارش های نوبه ای

بیش از دوجین از سازمان های اطلاعاتی کشورهای اروپایی را می توان هر سال مطالعه کـرد.تأکید بر چنین اقداماتی احتمالاً این حس را پدید آورد که می توانیم دربـاره اطلاعـات مطالب بیشتری ارائه دهیم، زیرا اطلاعات اهمیت خود را از دست داده است. از یازدهم سپتامبر، سیلی از اطلاعات در معرض دید عموم قرار گرفته است، دلائل آن کاملاً متفاوت است. اسامه بن لادن و صدام حسین توانستند سیاست های انگلستان درباره استفاده عموم از اطلاعات را کاملاً تغییر دهند. دولت بلـر در مـدت شـش ماه (اواخر سال 2002 و اوائل سال 2033) دو گزارش بحث برانگیز در خصوص عراق صادر کرد که هر دو حاوی مقداری اطلاعات دربر داشتند. تونی بلر در اظهار این ادعـا درست میگفت که سابقه نداشته دولتی اسناد کاملی را در معرض دید عمـوم و رسـانه هـا قـرار دهد. اگر او امیدوار بود که بتواند توجه افکارعمومی را به امور اطلاعاتی جلب کند، پـس درست عمل کرده است. امروزه، اطلاعات زیر ذره بین قرار دارد و میزان پوشش رسـانه ای و مطبوعاتی مطمئناً بی سابقه است.

آشکارسازی اطلاعات متعاقب تصویب قوانین ناخواسته اتفاق افتاده است. دولت هـا مستقر در واشنگتن، لندن و کـانبرا فقـط می خواسـتند مقـدار کمـی از اطلاعـات را در معرض دید عموم قرار دهند و نمیخواستند همه را تشویق کنند که همه چیز را بدانند. درواقع، بعد از حادثه یازدهم سپتامبر آنها امیدوار بودند که امنیت جدی تر گرفتـه شـود. مقامات در واشنگتن از قبل درحال تهیه طبقه بندی مجدد بسیاری از اسـناد از دهـه 1950 برآمده بودند. مطالعه این اسناد برای کارشناسان و محققان در صندوق آرشـیو ملی از یک دهه قبل آزاد شده بود. تخمین زده می شـود کـه در یـک دهـه گذشـته دولت آمریکا 16 میلیارد دلار برای استخدام 31000  نفر کارمود بـرای نگهداری از این اسناد هزینه کرده است که البته سودمند نبود. چنین بحثهایی مطرح بود کـه اسناد که تا روز سه شنبه محرمانه تلقـی مـ یشـد روز پـنجشنبه در روزنامـه واشنگتن چـاپ می شود.

یکی از پیامدهای نشر اسناد در بیرون از سازمانهای اطلاعاتی، گسترش سریع آثار مربوط به اطلاعات جاری بود. در اینگونه مطالب یکی از توانمندیهای پایـدار اطلاعـاتی که همان ترکیب چندوجهی تاریخ با سیاست است بـا توانمندی پیش بینی امـور در چشم اندازهای بلندمدت تلفیق و ترکیب می شود. چنین ویژگی هایی تاحـدی تصادفی است. در دهه 1980، ابعاد تاریخی غلبه داشتند، زیرا اطلاعات جـاری کمیـاب بودنـد.

این مسئله این اطمینان را به وجود مـی آورد کـه آن دسـته از کارشناسـانی کـه بـر روی اطلاعات کار می کردند تحت تأثیر احساسات گذشـته قـرار دارنـد. اخیـرا،ً دیـده ایـم کـه بسیاری از مورخان اطلاعاتی توجه خود را به مسائل جاری معطوف کرده اند. ارنس مـی و ریچارد نویشتات این مسئله را «تفکر به موقع » نامیده انـد. بیشـتر مطـالبی کـه در این کتاب خواهید خواند از این نمونه است.

بسیاری از مشکلات اصلی در حوزه اطلاعات حاکی از تکرار تـاریخی است، ولـی ماهیت عملیات اطلاعاتی در دنیای واقعی بی شک درحال تغییـر است. اکثر رقبـای مـا اکنون فراملی تر شده اند و سازمان های اطلاعاتی مجبورند اقدامات خود را سـازگار کنند.

درنتیجه، درحال حاضر همکاری اطلاعاتی بین المللی به یک ضرورت تبـدیل شـده است. شخصیت بازیاران غیردولتی و شرکت های خصوصی مثلاً شرکت های هوایی نیز دگرگون شده و شناخت آنها ناممکن گشته است. امروزه بیش از هر زمـان دیگری، اطلاعـات بـه همکاری متحدان وابسته است.  در سال 2005، معاون عملیاتی سیا در کنگره اعلام کـرد که بازداشت و قتل تروریست های مظنون خارج از عراق درنتیجه همراری سـازمان های اطلاعاتی خارجی بوده است.

آثار و مطالب مربوط به اطلاعات درحال نشـر هرچـه بیشـتر است. کتـب خـوب و خوانندگان امور اطلاعاتی در پنج سال گذشته بسیار افزایش یافته است و دورنمـای این امر نیز درحال تغییر است. رشد همکاری های اطلاعـاتی یـا رابطـان اطلاعـاتی حـاکی از همین مسئله است. به رغم اهمیت روزافزون اطلاعات در دنیای واقعی، یکی از موضـوعات اطلاعاتی هنوز مغفول مانده است. حفظ صلح و صلح بانی یکی از آن موضوعاتی است کـه در کتب و مقالات مغفول مانده است. امروزه، سازمان ملل به جز آمریکا از هر کشور دیار نیروهای نظامی بیشتری در اختیار دارد. افزایش نقش اطلاعـات در عملیـات هـای حفـظ صلح مستلزم توجه بیشتر در آثار و کتب اطلاعـاتی است. بـازجویی از بازداشـتی هـا در سالهای اخیر هر روزه در مطبوعات مطرح میشـود، امـا هنوز جـای خـود را در کتـب تحقیقی باز نکرده است. یکی از اهداف کتاب پیشرو بررسی همین موضوع است. وقتی به آثار علمی و تحقیقی برخورد می کنیم، متوجه می شـویم کـه این موضـوع اطلاعاتی بسیار محوری شده است. مطلع هستیم که حوادث اخیر باعث تحریک محققان حوزه‌های تاریخ، سیاست، و روابط بین‌الملـل در دانشـگاههـا شـده است و آنهـا مجـاب شده اند که اطلاعات را برای نخستین بـار موضـوع تـدریس خـود قـرار دهند. بنابراین، توصیه های فراوانی برای مطالعات بیشتر را می توانید در این کتاب بیابید.

کریستوفر اندرو

ریچارد جی. آلدریچ

وسلی کی. وارک

تعداد

مدت زمان باقی مانده

قیمت برای شما

450,000 ﷼

دانلود ۲۳ صفحه اول کتاب  (فایل PDF)

اطلاعات بیشتر

وزن 485 g
قطع

وزیری

شابک

9.79E+12

زبان

فارسی

نوبت چاپ

1

مترجم /مترجمان

داود علمایی

نویسندگان

کریستوفر اندرو، ریچارد جی. آلدریچ و وسلی کی. وارک

ناشر

انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اطلاعات پنهان (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *