الكترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد دوم
  • ۱۴۰۰-۰۴-۱۴
  • 40 بازدید
  • 0 نظر
  • دسته ها : اخبار

الكترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد دوم

در زمينه مقدمات الكترومغناطيس، كتابهاي متعددي در كشــور به زبان فارســي تاًليف و ترجمه شده است كه هر كدام در جاي خود داراي ارزش ميباشند. ويرايش اول كتاب الكترومغناطيس مهندسي پيشـــرفته نوشـــته پروفســـور بالانيس از فصـــل يكم تا دهم توســـط اينجانب ضـــرغام رســـتمي و مهندس فرجيپور ترجمه كرده بوديم و در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسانيده بوديم.

اكنون به دليل ويژگيهاي علمي و درخواســت مكرر دانشــجويان و دانش پژوهان ويرايش دوم آن بهطور كامل ترجمه شده و در دو جلد به چاپ ر سيده ا ست، جلد اول آن شامل ف صلهاي؛ ميدانهاي الكترومغناطيس زمان هماهنگ و متغير با زمان، خواص الكتريكي مواد، م عادله موج و جوابهاي آن، انت شار موج و قطبي شدگي، انعكاس و انتقال، پتان سيلهاي برداري كمكي، ساختار جوابها و معادلات تشعشع و پراكندگي، قضايا و اصول الكترومغناطيس، موجبرها و محفظههاي با سطح مقطع مستطيلي، و جلد دوم آن شــامل فصــلهاي؛ موجبرها و محفظهها داراي ســطح مقطع دايرهاي، خطوط انتقال و محفظه هاي كروي، پراكندگي، معادلات انتگرال و روش ممان، نظريه هندســي تفرق، پراكندگي توســط گوه با امپدانس سطوح و توابع گرين هستند.

ترجمه اين اثر بهخاطر حجم ب سيار زياد آن و در بر دا شتن معادلات و روابط پيچيده ريا ضي و نيز به دليل لزوم دقت در بر گرداندن مطالب آن به زبان فار سي كاري طاقت فر سا بود و زمان ب سيار زيادي را بخود اختصاص داد.

مطالعــه ايــن كتــاب بــه كليــه دانشــجويان مهندســي بــرق و فيزيــك و تمــامي مهندســين و دانـشپژوهـاني كـه در زمينـه هـايي چـون آنـتن، پراكنـدگي مـدارها و قطعـات مـايكرو ويو، مخـابرات راديــويي و نــوري پــردازشصــوت و تصــوير، ســنجش از دور، رادار، راديــو نجــوم، الكترونيــك كوانتومي و حتي رايانه فعاليت ميكنند توصيه ميشود.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) به چاپ رسیده است.شما عزیزان میتوانید برای تهیه این کتاب به لینک زیر fa.bookiversity.irمراجعه کنید یا از طریق شماره های زیر ۰۹۱۰۷۶۱۶۹۹۵ ،۸۸۸۳۲۷۷۷ به خرید این کتاب اقدام بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟